@page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 } a:link { color: #0000ff }

24 mai, ora 16:00, Zpațiu / Zpace, str. Șciusev 103, Chisinau, Moldova


"Prezentarea grupurilor de lectură Privilegii și identități: Drepturi și Proprietate se va concentra pe două aspecte: primul - De ce să citim? De ce să citim împreună? Cum sunt grupurile de lectură o activitate politică? și al doilea - cum să enunțăm tema concretă a unui grup de lectură în general și motivul pentru care am ales subiectele de drepturi și proprietate. Aceasta va include o discuție despre modul în care sintagma lui Thatcher "Nu există nici o alternativă" (There Is No Alternative - TINA) a devenit cadrul ideologic în care funcționăm astăzi, care, prin negarea propriei poziționari ideologice refuză posibilitatea de a gândi (în mod diferit), precum și orice relație socială care nu este concurență. Mai mult, colectivitatea este definită doar ca o alianță a intereselor care sunt gestionate în mod constant, în timp ce nume generice, cum ar fi munca, pacea, gândul, omul sunt refuzate. În grupurile viitoare de lectură vom urmări două dintre cele mai importante instrumente ideologice care astăzi ne organizează viața Drepturile și Proprietatea, uitându-ne la posibilitățile și traiectoriile lor principale.“ (Noa Treister)


Seminarele Privilegii și identități: Drepturi și Proprietate fac parte din DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII, un proiect organizat de 1 + 1 și tranzit.ro/ Iași, în parteneriat cu Asociația Oberliht Chișinău, Universitatea de Arte "George Enescu" Iași și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.


Mai multe informații: www.unuplusunu.org


Noa Treister este o artistă, curatoare şi activistă a cărei muncă este dedicată diferitelor posibilităţi de articulare ale relaţiilor economice şi politice şi sciziunilor din societate. A absolvit Academia Bezalel Art and Design din Ierusalim, Israel. În prezent este cercetătoare în cadrul Division of Philosophy, Art and Critical Thought al European Graduate School. Din anul 2011 ea este membru fondator al platformei de auto-educație The Ignorant Schoolmaster şi comitetelor sale. În cadrul acestei structuri ea este autoare şi membră coordonatoare a proiectului Naming IT War – cooperare între participanţi în războiul Iugoslav din anii ‘90 şi Testimony – Truth or Politics şi membră a proiectului The assembly of Workers Society – co-articulare şi sprijin legal pentru grupuri muncitoreşti ce luptă împotriva privatizării şi pentru drepturile muncitorilor. 


A 3-a ediție a Zilelor Spațiului Public este organizată de Asociația Oberliht din Chișinău în colaborare cu Centrul de Informare Legală Apriori din Tiraspol și beneficiază de programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, precum și de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, Institutului Suedez, Biroului Elvețian pentru Cooperare, Artslink și Erasmus+.

Parteneri: Centrul de Urbanism, Cinematograful Buiucani, Centrul de Artă Contemporană KSA:K, Masa Critică, Pretura Sectorului Botanica, Pretura Sectorului Ciocana, Political Critique, Tranzit.ro Iași, Subtopia, Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design (AMTAP).

Parteneri media: Art Ploshadka, Briciul, #Diez, Locals.md, Ziarul de Gardă, Orașul meu, Platzforma, Urbana.md, Youth.md.EN


NOA TREISTER - The Possibility of Reading, conference


May 24, at 4:00, Zpațiu / Zpace, str. Șciusev 103, Chisinau, Moldova


"The discussion of the reading groups Privileges and Identities: Rights and Property will focus on two aspects: the first - Why read? Why read in common? How are reading groups a political activity? and the second - How to name the concrete theme of a reading group in general? and Why did we choose the topics of rights and properties? This will include a discussion of how Thatcher’s “There Is No Alternative” (TINA) has become the ideological framework in which we function today which in its disavowal of its own ideological position the possibility of thinking (differently) is denied as well as any social relation that is not competition. Furthermore, collectivity is only defined as an alliance of interests that are constantly managed while generic names such as work, peace, thought, human are denied. In the upcoming reading groups we will follow two of the major ideological tools that today organize our lives Rights and Property, looking at some their main trajectories and possibilities." (Noa Treister)

The seminars Privileges and Identities: Rights and Property are part of DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII (RIGHTS, FREEDOMS, PRIVILEGES), a project organized by 1+1 and tranzit.ro/ Iași, in partnership with Oberliht Association Chișinau, “George Enescu” University of Arts Iași and co-funded by the Administration of the National Cultural Fund. 


More info about the project: www.unupusunu.org


Noa Treister is an artist, curator and activist whose work is dedicated to articulation of various possibilities of economic and political relations and scission in society. She finished the Bezalel Art and Design Academy in Jerusalem, Israel and currently is taking Postgraduate studies at the Division of Philosophy, Art, and Critical Thought of the European Graduate School. Since 2011 she is a founding member of the Ignorant Schoolmaster and its committees – a platform for self-education. In that framework she is the author and leading member of the project Naming IT War – cooperation of war participants and anti-war activist of the 90s War in Yugoslavia and Testimony – Truth or politics as well as a member of the project The assembly of Workers Society – joint articulation and legal help of workers’ groups fighting against privatization and for workers’ rights.


#ZSP2018

In 2018, the Public Space Days is organized by Oberliht Association from Chisinau in cooperation with the Informational and Legacy center Apriori from Tiraspol within the framework of the “Support for Confidence Building Measures” program, which is funded by the European Union and implemented by UNDP: Poduri de încredere peste Nistru – Bridges of Trust through the Dniester , as well as with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova, the Swedish Institute, Swiss Cooperation Office, ArtsLink and Erasmus+.

Partners: Center for Urbanism, Buiucani Cinema, Contemporary Art Center, Chisinau [ksa:k], Critical Mass, Botanica district city hall, Ciocana district city hall, Political Critique, Tranzit.ro Iasi, Subtopia, Faculty of Fine and Decorative Arts and Design of the Academy of Music Theater and Fine Arts.

Media partners: Art Ploshadka, Briciul, #Diez, Locals.md, Ziarul de Gardă, Orașul meu, Platzforma, Urbana.md, Youth.md.